طرح دنیایی بهتر با نوآوری

(فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم)