فرصت شغلی

(شود جهان لبِ پر خنده ای ، اگر مردم کنند دست یکی ، در گره گشایی هم)