کتابخانه الکترونیکی

(درخت تو گر بار دانش بگیرد / به زیر آوری چرخ نیلوفری را)

برای دریافت مقاله و کتاب های الکترونیکی نام برده در لیست زیر به کانال تلگرام شرکت کاسون مراجعه کنید.

نام کتابموضوع
شش جهان آینده، شش ارتشعمومی
ایران و خاور میانه بزرگ تا سال 2020 عمومی
مستند سازیاقتصادی
مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های اقتصادیحقوقی
شرکت های سهامیحقوقی
تاریخ مدیریتمدیریت
برنامه ریزی بر پایه سناریو هامدیریت
Brain Storming مدیریت
Delphi مدیریت
Risk managementمدیریت
ارزیابی طرح های صنعتی اقتصادی
مدیریت در عملمدیریت
اقتصاداقتصاد