منشور اخلاقی

آیین اخلاقی هر حرفه بیانگر اصول و ارزش ‏های پایدار و محوری اعضا در ارتباط با جامعه و گروه های ذیحق و ذینفع در آن حرفه است. هدف آن حفظ حقوق و حفاظت و دفاع از جامعه و گروه های مذکور ، در برابر ضرر و زیان ‏های احتمالی ناشی از عملکرد آن حرفه است. هر چند سابقه آیین اخلاق حرف ه‏ای در غرب به اوائل قرن نوزدهم می‏ رسد ولی مطالعات نشان می‏ دهد که قرن‏ ها پیش ، چیت‏سازان و آهنگران در ایران دارای ضوابط و معیارها و آیین حرف ه‏ای جامع و مستحکمی بوده اند. شاید بتوان آیین های مذکور را اولین آیین‏ های اخلاق حرف ه‏ای مدون به شمار آورد. ادامه مطلب …

© Copyright 2007-2019 by [Kassoun]. All Rights Reserved
Cost Effective Building
مسکن اقتصادی