کتابخانه الکترونیکی

(درخت تو گر بار دانش بگیرد / به زیر آوری چرخ نیلوفری را)

برای دریافت مقاله و کتاب های الکترونیکی نام برده در لیست زیر به کانال تلگرام شرکت کاسون مراجعه کنید.

نام کتابموضوع
شش جهان آینده، شش ارتشعمومی
ایران و خاور میانه بزرگ تا سال ۲۰۲۰ عمومی
مستند سازیاقتصادی
مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های اقتصادیحقوقی
شرکت های سهامیحقوقی
تاریخ مدیریتمدیریت
برنامه ریزی بر پایه سناریو هامدیریت
Brain Storming مدیریت
Delphi مدیریت
Risk managementمدیریت
ارزیابی طرح های صنعتی اقتصادی
مدیریت در عملمدیریت
اقتصاداقتصاد