کتابخانه الکترونیکی

(درخت تو گر بار دانش بگیرد / به زیر آوری چرخ نیلوفری را)